ASF

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 stycznia 2020 r.

Poz. 160

ROZPORZˇDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanirnego

oraz przy wykonywaniu czynno¶ci zwi±zanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik

Na podstawie art. 42 ust. 10b ustawy z dnia 13 paĽdziernika 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148)

zarz±dza się, co następuje:

§ 1. Na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi ¶rodkami kontroli lub ochronnymi,

ustanowionymi w zwi±zku z wyst±pieniem afrykańskiego pomoru ¶wiń, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierz±t

oraz zwalczaniu chorób zakaĽnych zwierz±t oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie:

1) podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików używa się:

a) oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz obuwia,

b) odzieży poddanej procesowi maj±cemu na celu inaktywację wirusa afrykańskiego pomoru ¶wiń;

2) podczas wykonywania czynno¶ci zwi±zanych z zagospodarowaniem pozyskanych dzików należy:

a) zachować zasady higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru ¶wiń,

w szczególno¶ci myć i odkażać ręce oraz obuwie,

b) dokonać patroszenia odstrzelonych dzików na powierzchni nadaj±cej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym,

który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony,

c) przeprowadzić odkażanie miejsca patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwi±, wydzielinami lub

wydalinami odstrzelonych dzików,

d) transportować odstrzelone dziki wraz ze wszystkimi ich czę¶ciami, w tym narz±dami wewnętrznymi, w szczelnych

pojemnikach lub workach,

e) dokonać czyszczenia i odkażenia przedmiotów, które mog± spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego

pomoru ¶wiń, w tym narzędzi i noży używanych podczas patroszenia odstrzelonych dzików,

f) przeprowadzić po każdym transporcie mycie i odkażanie ¶rodka transportu oraz pojemników, w których znajdowały

się odstrzelone dziki lub ich czę¶ci,

g) przechowywać tusze i wszystkie czę¶ci ciała odstrzelonych dzików w sposób zapobiegaj±cy bezpo¶redniemu

kontaktowi z tuszami i czę¶ciami ciała pozostałych gatunków zwierz±t łownych.

§ 2. Na obszarach innych niż wymienione w § 1 podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików przestrzega się

zasad bioasekuracji okre¶lonych w § 1 pkt 1.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rz±dowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporz±dzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(Dz. U. poz. 2258).

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 160

§ 3. Czynno¶ci odkażania, w tym odkażania miejsc patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwi±, wydzielinami

lub wydalinami odstrzelonych dzików, przeprowadza się przy użyciu produktów biobójczych udostępnionych na

rynku i stosowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 paĽdziernika 2015 r. o produktach

biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231).

§ 4. Rozporz±dzenie wchodzi w życie z dniem następuj±cym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

Czytaj dział: Ogłoszenia

Serwis nie zbiera danych o użytkownikach za pomoc± "ciasteczek".

Budowa serwisu: Bogdan Szczęsny

image_16